Loading...
 • Projekt
 • Opublikowano: 23.02.2022
 • 0 
 • 0 
Chrońmy lasy naturalne- polsko, ukraińsko, białoruskie działania na rzecz ochrony cennych ekosystemów leśnych oraz kontynuacja działań zwalczających kłusownictwo

Chrońmy lasy naturalne- polsko, ukraińsko, białoruskie działania na rzecz ochrony cennych ekosystemów leśnych oraz kontynuacja działań zwalczających kłusownictwo
 • Obszar tematyczny: ochrona przyrody
 • Kraje, w których realizowany jest projekt:
  • Polska
  • Białoruś
  • Ukraina
Opis projektu
Projekt dotyczy ochrony cennych przyrodniczo obszarów leśnych w Polsce, Ukrainie oraz w Białorusi. Zakłada szkolenia i warsztaty a także staż dla ukraińskich, białoruskich i polskich aktywistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony przyrody , ochrony lasów i zwalczania kłusownictwa. Celem jest wzmocnienie potencjału białoruskich i ukraińskich partnerów do realnej ochrony cennych przyrodniczo obszarów. Zakłada takie działania jak prowadzenie prelekcji przyrodniczych na temat cennych i zagrożonych obszarów leśnych dla młodzieży z naszych państw ; zorganizowanie obozu przyrodniczo -edukacyjnego na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego dla polskich, ukraińskich i białoruskich działaczy ochrony przyrody (szereg warsztatów na temat ochrony lasów naturalnych, ekosystemów, zagrożonych gatunków ptaków, ssaków, roślin, grzybów czy porostów, zasad patrolowania, zwalczania kłusownictwa itd. ) ; terenowe patrole zbierające dane na temat zniszczeń cennych przyrodniczo drzewostanów, występowania rzadkich, wskaźnikowych czy strefowych gatunków roślin i zwierząt oraz zwalczające kłusownictwo ( ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych) w Polsce , Ukrainie oraz Białorusi. W ramach patroli utworzenie internetowej bazy danych, zawierającej zgromadzone informacje i dane; wydanie trójjęzycznego folderu informacyjno- edukacyjnego popularyzującego wiedzę na temat cennych przyrodniczo i zagrożonych obszarów w Polsce, Ukrainie oraz Białorusi

Tagi

Partnerzy projektu
 • Achowa Ptuszak Batkiwszcziny- Ochrona Ptaków Ojczyzny ( Białoruś)
 • Wschodnioeuropejskie Międzyreligijne Cywilne Forum Środowiskowe

Realizacja: ENCODE PRO & ENCODE