Nazwa użytkownika:
Hasło: Zapomniane hasło?

Statystyka

W naszym portalu jest już
4514 użytkowników,
40 projektów,
561 organizacji,
139 partnerstw.

  REJESTRACJA

Witamy w portalu współpracy międzynarodowej i wspierania społeczeństwa obywatelskiego w regionie Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Zapraszamy do uczestnictwa w portalu, korzystania z jego zasobów i współredagowania jego treści.

PROGRAM STYPENDIALNY im. LANE’A KIRKLANDA - edycja 2016

2016-01-12 18:54:45

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (Fundator Programu) oraz Fundacja Edukacja dla Demokracji (Administrator Programu)
ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda do Polski w roku akademickim
2016/2017. Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2016/2017 upływa: 1 marca 2016.
Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.
W Programie obowiązuje zasada wzajemnego szacunku, bez względu na kraj pochodzenia.

DZIEDZINY:
•Ekonomia i zarządzanie
•Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia, edukacja)
•Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
•Prawo
•Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
•Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
•Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna
Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium
może mieć charakter naukowy lub praktyczny (w tym przypadku praca dyplomowa powinna zawierać wstęp o charakterze naukowym).

KANDYDACI:
W roku akademickim 2016/2017 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:
•eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych samorządowych
•przedsiębiorcy, menedżerowie
•liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
•nauczyciele akademiccy
•dziennikarze

KRYTERIA FORMALNE:
•Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)
•Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)
•Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
•Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata
•Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej lub znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku (w takim przypadku akceptowana jest podstawowa znajomość języka polskiego). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej obowiązuje znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1 (praca pisana po polsku) oraz co najmniej A1 (praca pisana po angielsku).

PREFERENCJE:
•Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
•Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
•Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
•ankieta danych personalnych
•projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).
2.Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodo
wym lub społecznym (w języku
polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.
3.Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

REKRUTACJA:
Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:
I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 13.04-30.04.2016).
Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca.
Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2016.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z Programem.
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.
Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Programu Kirklanda.

Dwa listy referencyjne i kopię dyplomu ukończenia studiów należy zeskanować i również wysłać e-mailem na adres: kirkland@kirkland.edu.pl.

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Termin zgłoszeń na stypendia Kirklanda 2016/17 upływa: 1 marca 2016.
Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

WARUNKI FINANSOWE:
Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski oraz koszt wizy.

PROGRAM STYPENDIUM:
•Inauguracja Programu (połowa września 2016)
•Kurs przygotowawczo-informacyjny (10 dni)
•Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin
•Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych
•Cztery zjazdy wszystkich stypendystów
•Staż zawodowy (2-4 tygodnie)
•Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2017).

PATRONEM PROGRAMU jest Lane Kirkland (1922-1999) - wieloletni przywódca amerykańskich związków zawodowych (AFL-CIO), członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu
Przedsiębiorczości; jeden z inicjatorów powołania Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 80-tych swoim zaangażowaniem i autorytetem wspierał polską „Solidarność”. Rozumiał i popierał
również aspiracje wolnościowe i demokratyczne innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej.
Otrzymał najwyższe odznaczenia, m.in. amerykański „Medal Wolności” oraz polski „Order Orła Białego”.

KONTAKT:
Fundacja Edukacja dla Demokracji
http://www.edudemo.org.pl
Program Kirklanda
ul. Hoża 59 m. 1A, 00-681 Warszawa
E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl
www.kirkland.edu.pl
facebook.com/LKscholarships.in.Poland/


POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI (PAFW)
– Fundator Programu
Fundacja rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku. Głównym celem Fundacji jest umacnianie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego i społecznego, rozwój gospodarki rynkowej, a także dziele
nie się polskim doświadczeniem z zakresu
transformacji z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja finansuje swoją działalność z przychodów funduszu, którego źródłem są środki Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Dotychczas PAFP przekazał do Fundacji 250 mln USD. Od roku 2000 Fundacja przeznaczyła na swoje programy ponad 100 mln USD.
Programy Fundacji są administrowane przez różne polskie organizacje pozarządowe, zgodnie z zasadami i procedurami wypracowanymi przez Fundację.
Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda jest długofalowy m przedsięwzięciem PAFW, powołanym do życia w 2000 roku, administrowanym od 2001 roku przez Komisję Fulbrighta w Warszawie.
Dodatkowe informacje o Fundacji i jej programach można uzyskać w Internecie:
http://www.pafw.pl

FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI
(FED) – Administrator Programu
Fundacja założona w 1989 roku z inicjatywy polskich działaczy opozycyjnych i pedagogów z American Federation of Teachers, jest niezależną, niedochodową or
ganizacją pozarządową i posiada status
organizacji pożytku publicznego.
Celem FED jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych. Fundacja wspiera społeczności lokalne w działaniach na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, a swoje programy buduje na fundamencie lokalnych tradycji i kultury we współpracy z ludźmi różnych narodowości, wyznań i przekonań politycznych. Działa w Polsce oraz
za granicą: w Europie Wschodniej, Azji Środkowej i na Kaukazie.
Obszary działania Fundacji:
1. uspołecznienie i demokratyzacja szkoły.
2. aktywność i odpowiedzialność obywatelska,
3. solidarność globalna.
Dodatkowe informacje o Fundacji i jej programach można uzyskać w Internecie:
www.edudemo.org.pl